Cheap freight 24H contact: sales@bricksmann-reman.com Return replaced unit and save money
0,00 EUR
 0,00 EUR-0 item(s)
PRODUCTS
VILKÅR / TERMS & CONDITIONS

VILKÅR: PRIVATE FORBRUGERE (DANISH VERSION BELOW - THE ENGLISH VERSION FOR PRIVATE CONSUMERS AND B2B CUSTOMERS FOLLOW THE DANISH TEXT)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer til private personer fra INFINITY Remanufacturing Group IVS (CVR 3919 9629).


Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og INFINITY Remanufacturing
Group IVS.

Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra INFINITY Remanufacturing Group IVS.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra INFINITY Remanufacturing Group IVS side, er denne af vejledende art. INFINITY Remanufacturing Group IVS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra INFINITY Remanufacturing Group IVS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med ekstern transportør. Leveringstiden er normalt 2 til 6 dage.

Risikoen for varerne: Risikoen for varer købt af INFINITY Remanufacturing Group IVS overgår til køber på leveringstidspunktet.

Reklamation: Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra INFINITY Remanufacturing Group IVS, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til INFINITY Remanufacturing Group IVS på e-mail: info@infinity-reman.com. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den
holdbarhedsperiode, INFINITY Remanufacturing Group IVS har stillet dig i udsigt.

Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med de listede betalingskort. Alle priser i INFINITY Remanufacturing Group IVS - på web-adressen http://www.infinit-reman.com - er inkl. moms for private forbrugere.

Fortrydelsesret: INFINITY Remanufacturing Group IVS yder 14 dages fortrydelsesret til private forbrugere, gældende fra den dag du modtager dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.Vi ombytter gerne varer, men det skal ske inden for 14 dage.

 
Fortrolighedspolitik: Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse. Beløbet debiteres kredit kortene, når varen afsendes. Ved bankoverførsler, skal vi have modtaget betalingen, før vi kan sende varerne til dem.
TERMS & CONDITIONS PRIVATE CONSUMERS PURCHASE

The following sales and delivery terms apply to all private person deliveries from INFINITY Remanufacturing Group IVS (CVR 3919 9629)

The terms apply in the absence of any other written agreements between you as the buyer and the INFINITY Remanufacturing Group IVS.

Documentation and guidance: If product descriptions and user manuals are available, these are included with the delivery from INFINITY Remanufacturing Group IVS.

For further information or advice from the INFINITY Remanufacturing Group IVS web shop, is only to be considered indicative. INFINITY Remanufacturing Group IVS determines that the products meet the requirements for CE marking.

Delivery time and transport: Delivery of goods from INFINITY Remanufacturing Group IVS is considered to have occurred when the consumer has received the goods. The shipment of goods takes place with an external carrier. Delivery time is usually 2 to 6 days.

Risk of Goods: The risk of goods purchased by INFINITY Remanufacturing Group IVS is transferred to the buyer at the time of delivery.

Complaint: Any defects or defects in delivery from INFINITY Remanufacturing Group IVS must be relied on in a timely manner after you have discovered the error. It is your duty to indicate and, upon request, show how the error or defect is expressed. If you notice an error, please contact the INFINITY Remanufacturing Group IVS at e-mail: info@infinity-reman.com.

In principle, you can only complain about errors that occur within two years after you have received the item. For products with limited durability, your complaint is limited by the shelf life of INFINITY Remanufacturing Group IVS.

Price and Payment: In this shop you can order your items online and pay with the listed payment cards. All prices in INFINITY Remanufacturing Group IVS - at the web site http://www.infinit-reman.com - are included. VAT for private consumers.

Right of Cancellation: INFINITY Remanufacturing Group IVS provides 14-day right of withdrawal for private consumers, effective from the day you receive your goods. You are required to return the item in substantially the same condition and quantity as it is received. You must bear the costs of returning the item yourself.


We must have received the payment for the articles before shipment can comence.


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER B2B KUNDER

Generelle betingelser (Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud): Salg og leveringer foretages af INFINITY Remanufacturing Group IVS CVR: DK 39 19 96 29, såfremt andet ikke er aftalt og skriftligt bekræftet af INFINITY Remanufacturing Group IVS.

Priser: Alle priser efter LOGIN er eksklusiv moms og eventuelle andre statsafgifter. Vi forbeholder os ret til regulering af priserne uden forudgående varsel, og levering finder altid sted til den på bestillingsdagen gældende pris.

Rabat: Rabataftaler opnås med INFINITY Remanufacturing Group IVS ved ansøgning om en konto til web shoppen.

Betalingsbetingelser: Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, skal 50 % betales med kreditkort ved ordreafgivelse, og de resterende 50 % når varen er leveret.

Ved betaling med kreditkort foretages reservationen via vores betalingstjenesteudbyder BAMBOA. BAMBOA debiterer beløbet direkte fra den angivne konto eller det angivne kreditkort. Betalingsprocessen tager typisk højst tre dage, men i enkelte tilfælde, ved visse betalingsmetoder, kan det tage lidt længere tid.

Ved betaling med kreditkort debiteres fakturabeløbet på kundens kreditkort, når ordren er afgivet af kunden. Ordrens indhold sendes først, når den korrekte betaling er blevet verificeret og bekræftet i BAMBOA's elektroniske betalings- og reservationssystem. Kunden skal sikre, at der er tilstrækkelig dækning på den angivne konto.

I tilfælde af manglende dækning og afregning, tilskrives morarenter efter rentelovens § 5. Finder betaling først sted efter, at kravet har været til retslig inkasso, skal kunden afholde alle hermed
forbundne inkassoomkostninger, som INFINITY Remanufacturing Group IVS har haft i forbindelse med inddrivelsen.

Ejendomsforbehold: Leverede varer forbliver INFINITY Remanufacturing Group IVS' ejendom, indtil betalingen er erlagt fuldt ud.

Leveringsbetingelser: Levering sker for købers regning og risiko. Se dog nedenfor:
  • Leveringsomkostningerne varierer alt efter, hvilkenleveringsform der vælges.
  • Der indgås individuelle skriftlige aftaler om leveringsform og pris for hver leverance.
Leveringstid: Indgående ordrer ekspederes normalt samme dag som ordrerne modtages, såfremt andet ikke er aftalt, og leveres normalt mellem 3 - 6 dage.

INFINITY Remanufacturing Group IVS forbeholder sig ret til at udskyde leveringsfristen: Såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure. Leveringstiden forlænges så længe, som forhindringen består.

Såfremt køber kræver ordren ændret: INFINITY Remanufacturing Group IVS er ligeledes berettiget til, efter eget valg, at udskyde leveringen eller annullere ordren, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer.

Restordre: INFINITY Remanufacturing Group IVS tager forbehold for at eventuelle bestilte varer kan være i restordre. Hvis ikke andet aftales, bliver bestilte produkter, som ikke findes på lager ved udsendelse af den bestilte leverance, anført i restordre. Såfremt en bestilt leverance indeholder varer, som er i restordre, vil disse varer efterleveres, så snart de er tilgængelige på INFINITY
Remanufacturing Group IVS' lager, medmindre andet aftales skriftligt. De øvrige varer i den bestilte leverance vil blive leveret som aftalt.

Returnering: Returnering kan kun finde sted efter særskilt aftale med INFINITY Remanufacturing Group IVS i hvert enkelt tilfælde, og returnering vil kun være mulig for kurante varer i beskadiget
originalemballage, når der opgives fakturanr. samt påføres returnummer på forsendelsen. Returnummer fås ved henvendelse til info@infinity-reman.com

Al returnering skal ske franko. For returneringer beregnes et ekspeditionsgebyr på 25 % af det returneredes pris, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Garanti og ansvar: Varer, som inden for 6 måneder viser sig behæftet med fremstillings- og/eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved franko indsendelse til INFINITY Remanufacturing Group IVS. Såfremt køberen har forsøgt at ændre, reparere eller har anvendt produktet fejlagtigt, bortfalder reparations- og/eller ombytningstilsagnet. Service og reklamationer følger de til enhver tid gældende bestemmelser fra vores leverandører, dvs. at kreditering eller ombytning først vil blive foretaget, når vores leverandører har godkendt reklamationen. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang ansvaret kan pålægges denne. Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.


TERMS AND CONDITIONS FOR B2B 

General Terms (The following conditions apply to all offers): Sales and deliveries are made by INFINITY Remanufacturing Group IVS CVR: DK 39 19 96 29, unless otherwise agreed and confirmed in writing by INFINITY Remanufacturing Group IVS.

Prices: All prices by LOGIN are exclusive VAT and any other State taxes. We reserve the right to regulate prices without prior notice, and delivery always takes place at the price applicable on the day of booking.

Discount: Discount agreements are obtained with INFINITY Remanufacturing Group IVS applying for an account to the web shop.

Payment terms: Unless otherwise agreed in writing, 50% payable by credit card upon order, and the remaining 50% when the item has been delivered.

When paying by credit card, the reservation is made via our payment service provider BAMBOA. BAMBOA charges the amount directly from the specified account or the specified credit card. The payment process typically takes a maximum of three days, but in some cases, by certain Payment methods may take a little longer.

When paying by credit card, the amount is charged to the customer Credit card when the order is delivered by the customer. The content of the order is sent only when the correct payment has been verified and confirmed in BAMBOA's electronic payment and reservation system. The customer must ensure that there is sufficient coverage on the specified account.

In the case of non-coverage and settlement, interest is due pursuant to the Danish section 5 of the Interest Act. Payments passing the due date, the customer must pay all of the associated debt collection costs incurred by INFINITY Remanufacturing Group IVS.

Retention of title: Delivered goods remain INFINITY Remanufacturing Group IVS property until the payment is paid in full.

Delivery Terms: Delivery is made at the buyer's expense and risk. See However, below:
  • Delivery costs vary according to which delivery method chosen.
  • Individual delivery agreements are made for for each delivery.

Delivery time: Incoming orders are normally shipped the same day as orders are received, unless otherwise agreed, and are usually delivered between 3 - 6 days.

INFINITY Remanufacturing Group IVS reserves the right to postpone delivery deadline: If the delay is due to circumstances that may be referred to as force majeure. Delivery time is extended for
as long as the delivery obstacle is active.

INFINITY Remanufacturing Group IVS is also entitled to, after own choice, to postpone the delivery or cancel the order if the customer have a unsettled financial balances with INFINITY
Remanufacturing Group IVS.